Teniosis ápolási terv és motiváció. Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ ... - Eti


A projekt általános céljai az egészségügy megújítása, fenntartható alapokra helyezése, a hatékonyan működő, minőségorientált, beteg- illetve kliensközpontú egészségügyi rendszer fejlesztése érdekében. A kézikönyv célja a járási egészségtervezés módszertanának részletes és átlátható leírása oly módon, hogy az alkalmazható legyen a járási egészségtervek készítésekor és megvalósításakor. A módszertan felhasználta a hazai és nemzetközi szakirodalmat valamint a közösségi egészségtervezés során eddig összegyűjtött tapasztalatokat.

mennyi inni tablettát férgek fergek bor alatt

Cél, hogy az eddig felhalmozott tudást és információt egységes, kezelhető módon mutassa be a téma iránt érdeklődő szakembereknek. A helyzet teniosis ápolási terv és motiváció szükséges megvizsgálni a közösség egészségi állapotát, egészségkultúráját, életkörülményeit, a közösséget érő külső hatásokat, az egészségügyi ellátórendszer valamint az egészségi állapotot közvetlenül vagy közvetve befolyásoló más ágazatok szolgáltatásainak jellemzőit.

Az egészségtervezés fontos eleme a közösség tagjainak aktív bevonása. A különböző tervezési szinteknél feltüntetésre kerülnek az ajánlott tervezési módszertani anyagok is. Számos módszertani anyag elektronikus úton is elérhető, ami az Irodalomjegyzékben került feltüntetésre. A statisztikai régióknak megfelelően készíthető akár több megyére vonatkozó térségi egészségterv, amely az országos egészségterv és a térséghez tartozó járási egészségtervekre egyaránt építhet.

E tervezési szinthez ajánlott, alkalmazható módszertan: A járási szintű egészségtervezés módszertanát a jelen kézikönyvben tárgyaljuk részletesen. A módszertant, mint közösségi egészségtervezés, a Fact Alapítvány vezető szakértői dolgozták ki, figyelembe véve a WHO Egészséges városok programját és Pécs város egészségtervét.

Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ ... - Eti

E módszertant — kisebb változtatásokkal — az Országos Egészségfejlesztési Intézet, az Egészséges Településekért Alapítvány, valamint a Béres Alapítvány is átvette és közösségi egészségtervként hirdettek pályázatot kistelepülések és mikro térségek számára több teniosis ápolási terv és motiváció között.

Az OEFI és a korábban említett alapítványok tréningjein összességében részben az előző körökből több száz település képviseltette magát. E tervezési szinten ajánlott, alkalmazható módszertanok: Füzesi Zsuzsanna, Tistyán László: Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez. Országos Egészségfejlesztési Intézet, 1.

vaddiszno féreg

Budapest, A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövője. OEFI, B kiemelt projekt keretében került kidolgozásra, valamint tesztelésre több mint 30 ezer fő bevonásával.

Az online elérhető egyéni egészségtervezési rendszerben az egyén saját maga számára kockázatértékelést, valamint — a kockázatok és egészségproblémák azonosítását, valamint teniosis ápolási terv és motiváció megfogalmazását követően — cselekvési tervet készíthet. E tervezési szinten ajánlott, alkalmazható módszertan: Egyéni Egészségtervezés Módszertani Kézikönyve 6 1.

Hasmenés (hasmenés) a terhesség jele a késés előtt és után

Megközelítés A közösség fogalmát a lokalitásba gyökerezően és funkcionálisan lehetséges értelmezni. A közösségiség szempontjából ideál tipikus görög poliszokban a közösség szó egyaránt jelentette az emberek összetartozását, együttműködését és a helyhez kötöttséget. A magyar közösség szó alakváltozata a község szó, hasonlóan az angol nyelvhez, ahol a közösség community szó jelölheti a települést local community és az embercsoportot community group.

A német nyelvben a Gemeinde és a Gemeinschaft szavakban is megtalálható a helyhez kötöttség.

Mi az emberben veszélyes szarvasmarhafélék - Megelőzés.

A közösség szó tehát lokalitást is jelent. Vercseg Az amerikai, európai és magyarországi közösségfejlesztők Roland L. Warren amerikai szociológus funkcionális elméletét és közösségdefinícióját használják, ami szerint a közösség olyan társadalmi alakzat, amely az alábbi öt funkcióval rendelkezik: 1 Szocializáció, amelyen keresztül a közösség bizonyos értékeket olt tagjaiba; 2 A gazdasági boldogulás elősegítése, hiszen a közösség megélhetési lehetőséget biztosít a tagjainak; 3 A társadalmi részvétel elősegítése, kielégítve a társasági és társadalmi élet iránti általános igényt; 4 A társadalmi kontroll elősegítése, hiszen a közösség megköveteli szabályainak, normáinak betartását; 5 A kölcsönös támogatás elősegítése, amely során a közösség teniosis ápolási terv és motiváció megvalósítják azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok vagy túl sürgősek ahhoz, teniosis ápolási terv és motiváció azokat egy személy kezelni tudja.

E megközelítés szerint a közösséget olyan, kis létszámú emberek csoportja alkotja, akik egy jól körülhatárolható térben együtt léteznek, amihez kötődnek is, önszerveződésük, véleménynyilvánításuk által pedig közvetlenül befolyással vannak saját életükre.

A tervezés és megvalósítás folyamatában mindenki részt vesz — a szakemberek a problémák azonosításában, a döntéshozók a célok meghatározásában, a lakosok a beavatkozások megvalósításában. Az egészségtervezés szempontjából a közösségfejlesztési, településfejlesztési, egészségfejlesztési szakemberek az utolsó három pontban tudnak hatékonyan beavatkozni, vagy támogatást nyújtani. A megközelítés szerint a közösségi egészségtervezés kistelepülési szinten alkalmazható leginkább.

A milyen tablettákat kell venni a parazitákkal szakirodalomban közösségi egészségtervezés, valamint közösségfejlesztés címszavakkal érhetők el széles számban publikációk és tapasztalatok Füzesi és munkatársai ,; Vercseg ; Kishegyi, Solymosy Megközelítés A közösség fogalma különböző szempontokból igen változatosnak tekinthető.

Hankiss T. Fennmaradásukhoz és működésükhöz a tér és az idő egybeesésére van szükség. Ilyen közösség lehet egy baráti kör, összeforrott munkatársi gárda, egy szekta, egylet, klub, társulás, a lakóhelyhez kötött közösség. Az eszmei közösség tagjai térben és időben egymástól távol élhetnek: a közös érdekek, célok, értékek tudata köti össze őket anélkül, hogy személyesen ismernék egymást, bár lehetnek közöttük ilyen kötelékek is. Nem az együttlét, hanem az együvé tartozás, az összetartozás a lényeges közösségteremtő erő.

Gondoljunk csak a humanisták nemzetek feletti szellemi és erkölcsi közösségére, a 15— Kiss Tamás Vitányi Iván elméletében elsőfokú, másodfokú és harmadfokú közösséget fogalmaz meg.

Vitányi T. Kiss Tamás elemzése alapján az elsőfokú közösség egy zárt, szűk körű és homogén rendszert alkot, amiben az egyén identitása egyértelmű és kötött, nem rendelkezik autonómiával. Az egyén minden cselekedetével a közösség értékeit képviseli és kapcsolódik hozzá, és egy advantix szivfergesseg tekinti magát a közösséggel.

Elsőfokú közösségnek tekinthető például a család. Másodfokú közösség olyan inhomogén rendszert alkot, amiben a résztvevők a személyiségük csak egy részével vesznek részt, és a személyiségek autonómiájával vagyis azáltal, hogy az egyének pl. Teniosis ápolási terv és motiváció másodfokú közösség térbeli kiterjedése és tagjainak száma jelentősen magasabb lehet az elsőfokú közösséghez képest.

A harmadfokú közösségre a hálózatiság jellemző, amiben az egyén teljes körű autonómiával rendelkezik, az egyének pedig egy közösnek tartott érték alapján tudatosan rendeződnek közösségbe. A harmadfokú közösséget nevezhetjük hálózati, avagy virtuális közösségnek is.

A hazai szakirodalomban populációs egészségtervezésként elterjedt műfajhoz sorolhatóak a városok, a korábbi kistérségek, a járások, megyék egészségtervei, teniosis ápolási terv és motiváció az országos egészségterv is. A közösségnek ez a szervezési szintje az egészségügyi szolgáltatókat, a helyi önkormányzatokat, a járásban működő szociális, oktatási, gazdasági és civil szereplőket is tartalmazza, amelyeket a járási egészségtervet készítők vonnak be a közösség azaz a lakosság egészségének javítását célzó interszektoriális programokba és fejlesztésekbe.

Az egészségtervezés — a közösség fogalmához hasonlóan — járási szinten is értelmezhető — a járásban élő emberek közösség tudata, és a járásban működő közszolgáltatások, államigazgatási rendszer által egyaránt. Jelen Kézikönyvben tehát műfajilag populációs egészségtervezés olvasható, azonban a módszertan - tervezés és megvalósítás 8 folyamatában egyaránt — a közösségek közvetlen és aktív bevonását, véleményeinek beépítését is tartalmazza.

E körbe tartozik az egészség kérdése is. A lakosság egészségi állapotának alakulása nem csak egyéni teniosis ápolási terv és motiváció kérdése, hanem közösségi társadalmi felelősség is. Egy közösség és annak tagjai — megfelelő tudás, információ és motiváció birtokában — nem csupán a problémák felismerésére, hanem annak megoldásában való részvételre is képesek. Azt is mondhatjuk, datolyaszilva kezelése a paraziták számára a legnagyobb érdekeltséggel rendelkeznek abban, — akkor is, ha ennek a mindennapi tapasztalatok ellentmondani látszanak, — hogy az egészségi állapotukat megőrizzék, fejlesszék, és a betegségeket, vagy az állapotuk romlását megelőzzék.

Gyakori, hogy még a legjobb szándékú programok, intézmények, szakértők is sok esetben a status quo fenntartásában érdekeltek pl.

szivfereg teszt pozitiv test méregtelenítő gyógyszerek listája

Ezekkel ellentétben a közösségek és egyének érdeke a hatékony megoldások irányába mutat. A közösség bevonásának másik fontos indoka a fenntarthatósághoz kapcsolódik. Minden támogatott program teniosis ápolási terv és motiváció időn belül véget ér. A külső szakértők távozásával gyakran elvész az a tudás, amely a program megvalósítása során keletkezett.

A közösség, azaz a helyi humán erőforrás bevonása a megvalósításba a fenntarthatóságot segíti, mégpedig kétféle módon: egyrészt a közösség által végzett munka kevés anyagi ráfordítást igényel, másrészt a helyi közösség tagjainak személyes elkötelezettsége mélyebb, megszerzett tudásuk helyben marad és az érdekeltségük sem csupán a program időtartamára korlátozódik.

A közösségi alapú egészségprogramok sajátossága, hogy a programok megvalósítói aktorai és kedvezményezettjei azonosak. A járási egészségtervezési program és annak cselekvési terve megvalósítása a közösség bevonása révén olyan közösségi tudást, fejlesztett képességeket, begyakorolt készségeket eredményez, melyek a program befejeződését követően is reprodukálhatóak. Nem elhanyagolható hozadéka a közösségi részvételnek hogyan lehet meghatározni a gyermekek helmintikus invázióját megerősödött önbizalom, önbecsülés sem — közösségi és egyéni szinten egyaránt.

A tervezés első ciklusában kell kialakítani az egészségügyi és nem egészségügyi szervezetek képviselőiből álló járási Egészségtervezési Egyeztető Testületet. A második lépés a járás problémáinak azonosítása és probléma-beavatkozás párok rangsorolása, valamint az első két lépés eredményeit összefoglaló Helyzetkép elkészítése, amelyet az Egyeztető Testület véleményez.

teniosis ápolási terv és motiváció

A Helyzetkép képezi a kapacitástervezés és a cselekvési terv inputját. Ezt követően, a negyedik lépésben kell elkészíteni a Cselekvési tervet, amelyet az Egyeztető Testület ugyancsak véleményez. A Cselekvési terv tartalmazza az egészségügyi és kapcsolódó ágazatok szolgáltatásainak kapacitásfejlesztési tervét is — ennek módszertanát a TÁMOP 6.

Az ötödik lépés a Cselekvési tervben megfogalmazott beavatkozások koordinálása és megvalósítása. A hatodik lépés a monitorozás, eredményeit az első ciklus Cselekvési tervének — az előre nem látható események miatti — esetleges módosításához, valamint a következő ciklus helyzetértékeléséhez lehet felhasználni. A tervezés minden lépésénél fontos bevonni a járás tagjait, képviselőit. Beavatkozás: Valamelyik tervezési cél elérését a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján várhatóan szolgáló tevékenység.

Beavatkozási célterület: Az elsődleges célkitűzések elérését támogató beavatkozások fő csoportjai. Betegségmegelőzés: Az egyes egészségproblémák — beleértve a diagnosztizált betegségeket —, illetve az általuk okozott egészségveszteségek megelőzését célzó beavatkozások, függetlenül attól, hogy azok esetleg más egészségproblémára is hatással vannak.

  • Elvesztem a súlyt ban A Ketogenic diéta hibái Ketogén étrendprogram Legjobb gabona a vegetáriánus étrendhez Az Alba étterem a víz ebédlőjén Részleges hasnyálmirigy Divisum diéta Golyóálló diéta barna rizs Hogyan lehet egy jó fogyás edző Csíkos Legless Lizard Diet A kutyák húsvétevői forma, diagnózis, tünetek, kezelés.
  • Oltas szivfereg ellen
  • Ne feledjük, hogy a klinikai kép nagymértékben függ attól, hogy hol van az oktatás lokalizációja, mivel az agy minden egyes része a test bizonyos funkcióit szabályozza.

Célcsoport: Egy intézkedésben aktívan vagy passzívan résztvevő egyének vagy szervezetek: kormányzat okegészségügy, más ágazatok különösen az oktatás, szociális, foglalkoztatás, területfejlesztésmédia, gazdasági szereplők, civil szervezetek, helyi közösségek, családok, egyének. Cselekvési terv: A közösség számára legnagyobb egészségveszteséget okozó, valamint az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettséggel kapcsolatos problémákra reagáló, a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján várhatóan hatásos teniosis ápolási terv és motiváció összeállított terv, kijelölt felelősökkel, részvevőkkel, határidőkkel, monitorozásra alkalmas indikátorokkal.

  • Elme a parazitákat befolyásolja
  • Parazitá fertozes maj
  • Korbféreg mechanizmus és átviteli útvonalak

Egészség: Jelenleg nincs széles körben elfogadott meghatározás. A WHO meghatározása: a teljes fizikai, szociális, és mentális jóllét állapota és nem pusztán a betegség vagy rokkantság, elesettség hiánya. A WHO Ottawa Chartája szerint: A teljes fizikai, szellemi és szociális jóllét állapotának elérése érdekében teniosis ápolási terv és motiváció egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével változzék vagy alkalmazkodjon ahhoz.

Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni.

teniosis ápolási terv és motiváció

teniosis ápolási terv és motiváció Az egészség enterobiosis rejtjel fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza, egyenlő azon feltételek összességével, amelyek megléte esetén az egyén kibontakoztathatja a számára adott lehetőségek összességét. E meghatározások széles körben használtak és hivatkozottak, ugyanakkor vitatottak is.

Az egészségmagatartás az egészséggel kapcsolatba hozható viselkedés, függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív módon befolyásolja az egyén vagy egy közösség egészségét. Az egyének és a közösségek egészségmagatartása szabja meg egyrészről milyen egészségkockázatoknak teszik ki magukat, és milyen módon kísérlik meg megelőzni, illetve csökkenteni egészségük romlását, másrészről tevékenységükkel alakítják is saját, illetve mások életkörülményeit, és ez által befolyásolják a maguk vagy mások egészségét.

Az egészségmagatartást az ismeretek és készségek, a tudatos döntések, szándékok és az automatikus, rutinszerű cselekvések, szokások, valamint a fizikai és társas 12 környezet határozza meg a különböző viselkedésmodellek szintéziseként alkotott COM-B Capability, Opportunity, Motivation, Behaviour, azaz képesség, lehetőség, motiváció, magatartás modell szerint.

Susan Michie és mtsai Ez alapján a viselkedés a három befolyásoló tényező és a közte fennálló kapcsolatrendszer figyelembevételével változtatható meg. Egészséges választás támogatása: Az egészséget támogató lehetőségek kínálatának biztosítása, vagyis az egészséges életmódhoz szükséges termékek fejlesztésének, gyártásának, megvásárlásának, valamint az egészséges életmódhoz szükséges szolgáltatások nyújtásának és igénybevételének a támogatása.

Egészséget befolyásoló tényezők: Mindazok az öröklött vagy tanult egyéni jellemzők, valamint a lakó- és a munkahelyen ható társas, gazdasági, kulturális, politikai, valamint természetes és épített környezeti tényezők, beleértve az egészségügyet is, amelyek teniosis ápolási terv és motiváció az egyének vagy a közösségek egészségét. Egészségélmény: Teniosis ápolási terv és motiváció egészségügyi szolgáltatás páciens által történő szubjektív értékelésének mutatója, amely számos terület mentén történhet hatásosság, hatékonyság, időszerűség, páciens központúság, biztonság, igazságosság.

Egészségfejlesztés: Olyan beavatkozások, melyek az egészséges életmódhoz és az egészséges magatartáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek teniosis ápolási terv és motiváció támogatják, illetve biztosítják az egészséghez szükséges fizikai és társas környezet kialakítását mind az egyének, mind a közösségek részére. Egészségi állapot: Az egyén vagy közösség egészségének állapota egy adott időpontra, időszakra vonatkoztatva.

Egy egyén egészségi állapota az egészség dimenzió két végpontja, vagyis a halál és a tökéletes egészség között változhat. A halálhoz közelebbi köztes állapot például egy betegség, vagy a tökéletes egészség végponthoz közelebb találhatók például a betegség előtt jelentkező tünetek, átmeneti testi gyengeség vagy lelki zavar.

A tökéletes egészséghez közeli állapotban az egyén nem tapasztal magán semmilyen testi vagy pszichés tünetet, fittnek és tettre késznek érzi magát, társadalmi szerepeit magas szinten képes teljesíteni.

Terhesség jelei a hCG előtt

Egy egyén egészségi állapota jellemezhető például az egyén önértékelése alapján, a betegségek fennállásával, vagy a napi tevékenységben való akadályozottsággal. Egy közösség egészségi állapota a tagok egészségi állapotát összegzi. Jellemezhető például az adott közösségben a születéskor várható élettartammal, az egészségben eltöltött életévek számával, vagy a magukat legalább jó egészségűnek tartók arányával.

Egészségindikátorok: Olyan mérőszámok, amelyek az egyén vagy a lakosság egészségi állapotának térbeli és időbeli alakulásának mérésére szolgálnak. Egészségkultúra: Egy közösségben az egészséggel kapcsolatban általánosan elfogadott ismeretek, értékek, elvárások, szokások, viselkedési szabályok, magatartások, amelyek a közösség tagjainak gondolkodását és viselkedését alapvetően befolyásolják.

Hruschka D J, Hadley C. Egészségnyereség: egy beavatkozás eredményeképpen megelőzött vagy elkerült 13 egészségveszteség vagy az egészségi állapot javulása.

Egészségvédelem: A lakosság közvetlen részvétele nélkül megvalósuló, az egészség védelmét szolgáló rendszeres és rutinszerűen végzett tevékenységek.

Az agy cisztájának okai és tünetei

Ide tartoznak többek között a kormányzatok, a nemzetközi szervezetek, gazdasági szereplők által hozott intézkedések, jogszabályok, ajánlások. Egészségveszteség: az egyén különböző okokból megromlott egészségének az egyénre, közvetlen környezetésre és a társadalomra háruló negatív következménye. Értékelés: Az reproduksi pada nemathelminthes annak a vizsgálata, hogy a projekt vagy program miképpen járul hozzá a kitűzött, átfogó célok eléréséhez; annak vizsgálata, hogy a projekt milyen mechanizmusokon keresztül fejti ki hatását.

Az értékelési folyamat fő kérdései: Milyen hatást értünk el? Mitől működik? Koós T. Interszektoriális együttműködés: A társadalom különböző szektoraiba tartozó valamennyi szervezet illetve egyének állami, civil és magán szférába tartozó egyaránt közötti együttműködés, teniosis ápolási terv és motiváció az egészség társadalmi meghatározottsága miatt elengedhetetlen az adott közösség egészségének javításához. Járási egészségterv: A járási egészségterv az adott közösség egészségi állapotának, egészségkultúrájának, életkörülményeinek, valamint a külső hatások és a kapcsolódó ágazatok szolgáltatásai figyelembe vételével készített, a beavatkozási lehetőségek teniosis ápolási terv és motiváció alapuló interszektoriális cselekvési program a közösség egészségi állapotának javítása érdekében.

A járási egészségterv része a helyi ellátórendszer kapacitásainak tervezése, fejlesztési szükségleteinek meghatározása, továbbá a népegészségügyi szolgáltatások szervezése. Kapcsolódó ágazatok szolgáltatásai: Az egészségügyi ágazathoz kapcsolódó azon ágazatok gazdasági, szociális, oktatási, rendvédelmi, környezetvédelmi és településfejlesztési szolgáltatásai, melyek hatással lehetnek az egészségre. Kiemelt tervezési szempontok: A tervezés minden lépésében figyelembe veendő legnagyobb egészségveszteséget okozó 1 egészségmagatartások, 2 betegségek, valamint 3 az egyenlőtlenség, 4 a költség-hasznosság, és 5 a hosszú távú szemlélet.

Költséghasznosság: Azt mutatja meg, hogy teniosis ápolási terv és motiváció egészségnyereséget pl. Közösség: Részletesen lásd 1.

Közösségi részvétel: A közösség tagjainak aktív részvétele az egészséggel kapcsolatos problémák meghatározásában, rangsorolásában, az ehhez kapcsolódó döntéshozatalban és megvalósításban. Külső hatások: A közösségen kívüli tényezők gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális, természeti14 melyekre a közösség és tagjai nem, vagy csak kevésbé tudnak hatást gyakorolni.

Legnagyobb egészségveszteséget okozó problémák: Az adott közösségben a legnagyobb egészséges életévveszteséget okozó betegségcsoportok, illetve kockázati tényezők. Lelki egészség: Az Egészségügyi Világszervezet WHO a lelki egészséget a jóllét olyan állapotaként határozza meg, amelyben az egyén képes kihasználni lehetőségeit, megküzdeni a mindennapi élettel járó stresszel, produktívan és eredményesen dolgozni és aktívan részt venni közössége életében.

Teniosis ápolási terv és motiváció jó mentális egészséggel rendelkező munkavállalók jobb teljesítményt nyújtanak munkahelyükön, jobb emberi kapcsolatokat alakítanak ki a környezetükben élő emberekkel.

A primer prevenció középpontjában az egészség általános védelme és támogatása áll. Célja a megbetegedés, egészségkárosodás bekövetkezésének megelőzése incidencia csökkentésea fizikai ellenálló képesség, a mentális jól-lét, teniosis ápolási terv és motiváció környezeti biztonság megőrzése és erősítése, a fertőző betegségekkel szembeni védettség és védelem erősítése. A szekunder prevenció a betegség preklinikai szakaszához kapcsolódik, célja teniosis ápolási terv és motiváció elváltozás korai felismerése pl.

Tercier prevenciónak nevezzük mindazon intézkedéseket és tevékenységeket, amelyek - elsősorban a gyógyító-megelőző ellátás keretében - a sérülések és betegségek kapcsán a komplikációk, tartós károsodások, rokkantság kivédését és a gyógyulás időtartamának csökkentését célozzák.

A harmadlagos prevenció kiterjeszti a megelőzés fogalmát a rehabilitációra. Ez a mutató egy populáció egészségi állapotát jellemzi az optimálishoz viszonyítva úgy, hogy egy adott időszakra vonatkozóan összegzi az egészségproblémák miatt elvesztett életéveket. Gyakran a kormányzat által irányított, interszektoriális tevékenységek rendszere, amelyek magukban foglalják az egészséget támogató szakpolitikák adaptációját, és az egészséget támogató társadalmi, gazdasági, fizikai, természeti környezet biztosítását.

A 10 alapvető népegészségügyi funkció a WHO szerint a következő: 15 1. A lakosság egészségének és jól-létének szisztematikus és folyamatos megfigyelése 2. Az egészségkockázatok és vészhelyzetek monitoringja, megfelelő válaszok adása 3.

Az egészség védelme, egészséges életfeltételek biztosítása 4. Az egészség fejlesztése, figyelembe véve az egészséget befolyásoló társadalmi tényezőket és egyenlőtlenségeket 5.