Gyertyák férgektől gyermekekig egy évig


Vácz gyertyák férgektől gyermekekig egy évig. Eredetét, mint oly sok egyidejű immunitás a helmintában városét, sürü homály födi, melyet adatok hiányában földeríteni még egy történésznek sem sikerült. Hisz csak nevét állítsa le a parazita gyógyszer értékeléseket is eltérők a vélemények. Igy némelyek a legendában élő Vach vagy Vácz1 nevű remetétől, ki az itteni nagy erdőségben élt volna, származtatják azt.

E szent férfiu Inchoffer szerint2 a Hethey-ek kitünő nemesi nemzetségéből eredett. Felső-Magyarországon; a ki is, midőn övéitől hallaná, hogy gyertyák férgektől gyermekekig egy évig hon e részein szép buzgalomnak örvend a szent hit, többeket megható buzgalom lelkesít, az áhitattól tündöklő jámboroknak állandó lakaik vannak, szent lelkesedéstől áthatva, titkon elhagyta az atyai házat, és gyertyák férgektől gyermekekig egy évig a visegrádi erdők rengetegében munkálta lelke üdvét, aztán átkelvén a Dunán, a váczvidéki erdők sürüjében szolgált az ő Istenének.

Ezen "Vatus"-nak Vat és innen Vácz is irott remete, kit sz. László királyunk igen kedvelt, a hires mogyoródi csata előtt, De hogy ezek magyar vagy szláv népséget képeztek-e, hol éltek és mikép szerepeltek, erről mi bizonyost sem lehet tudni. Vannak, a kik ugy vélekednek, hogy a "Vácz" elnevezés a német Waitzen Weitzen, mi buzát jelent eredt volna. Róka kanonok kitünő müvében5 "Verovácz" Verőcze pataktól származtatja az itt szóban gyertyák férgektől gyermekekig egy évig elnevezést.

Azt sem gyertyák férgektől gyermekekig egy évig, hogy mi okon nevezhette Ranzán Péter Váczot "Batiá"-nak6 Desericky szerint Géza király előtt más neve lett volna e városnak, t.

Lábjegyzetek: 1 Bél ugy vélekedik, hogy a remete szigorú életénél fogva ugy nézett ki, mint a váz, s innét eredt volna e város neve. Notitia Hung. Novae, Tom. Piker : Topogr. Viennae A város régi keletkezése A nagy tudománya Katancsich1 egyik igen becses müvében2 nehány feliratot közől Schönvisner után, melyek kétségtelenül azt bizonyitják, hogy e tájon egykor a római legiók állomásoztak, s ezen feliratok közől nemcsak a "C.

Valerius Secundus" segély-csapatainak s több másokénak jelvényeire is rábukkanunk, hanem magának Augustus-nak korára is hivatkozhatunk, amenynyiben a város határában talált ezüstpénzek közt jeles törlénet-buvárunk Findura Imre ur3 maga is olvasta Caesar Augustus nevét, a hátlapon "Caius Julius" nevével, s helyesen jegyzi meg, hogy e tekintetben, ha idővel majd az érmészetre is hivatkozhatni, meglehet hogy a történelem fonalát, meszszebb is kiterjeszthetjük.

gyertyák férgektől gyermekekig egy évig

Vácz, melyet, mikép alább látni fogjuk, a történelem oly sok fontos mozzanata nevezetesít, melyen annyi század viharzott át, valóban már a rómaiak alatt nagy szerepet játszhatott. Erről eléggé tanuskodik, a Hét-kápolnával szemben, a Duna tulsó partján levő u. De ókori leletekben is gazdagnak kell lenni e város vidékének, mint azt mutatják azon érdekes bronz,- réz- s cserép-tárgyak, melyeket Mayer Ferenc úr a nemzeti muzeumnak volt szives ajándékozni.

Ezek közt egy réz-nyil annyira feltünt ritkaságánál fogva, hogy a párisi gyertyák férgektől gyermekekig egy évig is be volt mutatva.

Jászapáti településének szerkezete

Sajnos, hogy a nemzeti muzeumunkba ezekből egy sem került! Sajátságos némelyeknek azon állítása, hogy itt hajdan római gyarmathely nem volt, mert azon régi római emlékkövek, melyek egy része gyertyák férgektől gyermekekig egy évig püspöki lak alatti kert falazatában még maig is látható,6 nem Váczott, hanem Ó-Budán, a hajdani Aquincum helyén találtattak, honnét a müvészet- és tudománykedvelő nagy egyházfejedelem, Migazzi Kristof, hires váczi püspök hozatta ide át és állittatta fel.

De vajjon azért, hogy ezen emlékkövek az érintett helyen találtattak és hozattak Váczra, ennek területén nem lehetett volna az őshajdanban római telepitvény? Ki állithatja ezt? Sőt inkább, mikép föntebb említők, kitünő történelmi adatok bizonyitják, mikép itt egykor római gyarmat virágzott. És itt közbevetőleg helyén látjuk közölni azon régészeti kincseket, melyeket egy század előtt vácz ép oly áldozatkész, mint a miveltség iránt fogékony főpásztora, az említett gr.

Migazzi Kristóf, egybegyüjte, s melyek ma az ország muzeumának a külföld legjelesebb tudósai, egy Mommsen, Desjardins Ernő és Viaggio által is méltatott archaeologiai kincseit képezik. Ezek pedig a következők: I.

Jupiternek T. Arsinius Sita hadastyán által emelt fogadalmi kő. Méretei: egészben magassága 0. A felirati betük középmagassága 0.

Történelmi összefoglaló

Migazzi bibornok kertjébe. A nemzeti muzeumba vitetett A betük nem anynyira a késő kort, mint inkább ügyetlen vésőt árulják el. Kíadta Schönvisner I. Appendix ; Sestini Viaggio Jupiter tiszteletére L.

gyertyák férgektől gyermekekig egy évig

Aemilius Optatus a II-ik legio adjutrix tribunja által emelt fogadalmi kő: - Méretei: magassága: 0. Mezőny magassága 0. Váczról, Roskonyi püspök kertjéből ben vitetett a nemzeti muzeumba. Adjutricis Votum Solvit Libens Merito. Jupiter tiszteletére Marcus Aurelius Pompejus, aquincumi ó-budai tizedes által emelt fogadalmi kő.

Méretei: magassága 0, A felirati betük magassága az első s harmadík sorokban váltakozva 0, Eredeti lelhelye Ó-Buda; később gr.

Vácz elnevezése.

Széchenyiné kertjében állt, innen a váczi püspöki kertbe került, ahonnét meg Csak felső részén és az irás sorai közt balra kissé sérült. Pocock ,6. Jupiternek és Juno királynénak Gajus Titius Eutyces által ajánlott fogadalmi kő.

giardia u kotow leczenie

Méretei: magassága 1. Betük magassága 0.

A KIK KÉTSZER HALNAK MEG

Váczról, Migazzi bibornok gyüjteményéből a muzeumba vitetett ben. Ugy gyertyák férgektől gyermekekig egy évig hogy ezen eléggé ép és csinos tagozatú kő, melynek iráslapja egészen tiszta, betüi szabályosak, a VII-dik századba tartozik. Összefont betük nem fordulnak rajta elő. Votum Solvit Libens Merito. Jupiternek és Dianának szentelt fogadalmi kő Gaius Julius Arteno tribunus által ajánlva.

Méretei: magassága 0. A felirati betük magassága 0, Ez is Migazzi váczi gyüjteményéből való és az előbbiekkel egy időben került a nemzeti muzeumba. Felül és alul minden diszitményétől meg van fosztva.

Az iráslap ép, alig sérült.

Felirata olvasva a következő: "Jovi Optimo Et Dianae. Patriae sacrum. Adintricis Votum Solvit Libens Merito. Irodalma Marini-nál Migazzi és Pray után.

a férgek legerősebb gyógymódja

Eckhel-nél I.